Terms of Use

תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר בית טובי העיר. האתר נועד לספק מידע אודות בית הדיור המוגן, בית טובי העיר. אנא קראו תנאים והגבלות אלה טרם השימוש באתר.

 1. תנאי שימוש

גישתך לאתר בית טובי בעיר שכתובתו www.tovei.co.il  הפונקציות, המוצרים, התכנים, החומרים והשירותים הכלולים בו (“האתר“) ו/או שימוש בו מהווים אישור כי קראת את תנאי השימוש שלהלן (“תנאי השימוש“), וכי תנאים אלה מהווים הסכם מחייב בין בית טובי העיר לבינך ואתה מסכים להם.

המונח “בית טובי העיר“, “לנו“, “אנו” או “שלנו“, מתייחס לחברה המפעילה את בית הדיור המוגן והבעלים של האתר, אל-בן חברת רכוש והשקעות בע”מ.  

המונח “אתה” מתייחס למשתמש (כמוגדר להלן). בתנאי שימוש אלה לשון יחיד משמעה גם לשון רבים, ולהיפך; לשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך, לפי העניין.

קבלת תנאי השימוש

תנאי השימוש יהיו בתוקף החל ממועד הגישה ו/או השימוש הראשון שלך באתר ו/או בשירותים (המוקדם מבניהם). גישה או שימוש כאמור באתר מעידים על הסכמתך לכל התנאים וההגבלות של תנאי השימוש.

מדיניות הפרטיות של בית טובי העיר [  http://bit.ly/2vtZROA], חלה על השימוש שלך באתר, ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו. מעצם הגישה שלך לאתר ו/או השימוש שלך באתר או בשירותים הנך מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות וכי הנך מסכים לאמור בה ולאיסוף מידע אישי בהתאם לאמור בה.

אינך רשאי להשתמש באתר ו/או בשירותים אם (א) אתה מתחת לגיל 18; או (ב) חוקי המדינה בה אתה מתגורר או ממנה אתה עושה/תעשה שימוש באתר, אוסרים עליך מבחינה משפטית לעשות כן; או (ג) שימושך באתר או בשירותים נעשה באופן שאינו תואם את תנאי השימוש או הוראות כל דין.

רישיון לשימוש

מוענק לך בזאת רישיון אישי, לא בלעדי, ניתן לביטול, שאיננו כולל זכות להעברה או להענקת רישיונות משנה, לצפיה ושימוש באתר ובשירותים אך ורק למטרותיך האישיות, הלא-מסחריות, לצורך קבלת השירותים או שימוש בהם, כפי שהם מסופקים באתר, באופן המותר על פי תנאי השימוש בלבד.

 

הגדרות

לצורך תנאי השימוש:

 • אתרים חיצוניים” פירושם אפליקציות או אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים.
 • משתמש” פירושו כל אדם הצופה בתכני האתר ו/או משתמש בו ו/או בשירותים.
 • שירותים” פירושם השירותים הניתנים באתר, לרבות האפשרות לגשת לאתרים חיצוניים, לצפות בתוכן האתר ו/או כל מאפיין ו/או שירות אחר של האתר.
 • תוכן” פירושו כל הנתונים ו/או התכנים המוצגים באתר, לרבות (אך לא רק), טקסט, מסמכים, תצלומים, גרפיקה, קבצי אודיו ווידאו או כל פורמט אחר המכיל נתונים ו/או תכנים.
 1. השימוש באתר ובשירותים
  • הנך מאשר ומסכים בזאת כי כל גישה לאתר, או שימוש בו, הינם באחריותך הבלעדית וכי השלכות גישה או שימוש כאמור יחולו עליך בלבד.
  • אתה מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק לצורך שימוש בשירותים כהגדרתם לעיל ולא לכל מטרה אחרת.
  • השירותים שאנו מספקים עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
  • אנו עשויים ורשאים להפסיק (לצמיתות או באופן זמני) לספק את השירותים, כולם או חלקם, לך או למשתמשים באופן כללי, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
  • אם נפסיק לספק לך את השירותים לצמיתות, תנאי השימוש יבוטלו (למעט הוראות אשר מטבען נועדו להמשיך לחול לאחר ביטול תנאי השימוש) ויחולו תנאי סעיף 11.
 1. התוכן
  • אתה מסכים ומאשר כי כל שימוש או הסתמכות על כל תוכן המוצג באתר הינו על פי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד, ואינו מטיל כל אחראיות או חבות על בית טובי העיר.
  • אתה האחראי הבלעדי לכל התוכן שנשלח על ידך דרך האתר. איננו מפקחים או שולטים על התוכן שנשלח באמצעות האתר ואין באפשרותנו לקחת אחריות על תוכן כזה.
  • אתה מאשר ומסכים כי בית טובי העיר אינה ולא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל אדם אחר בגין כל תוכן, ובכלל זה אתה מאשר ומסכים כי בית טובי העיר אינה אחראית לבחינה או להערכת הדיוק, השלמות, התוקף, הקניין הרוחני, התאימות, החוקיות, הנאותות, האיכות, האמינות, ו/או כל היבט אחר של התוכן.
  • אתה מצהיר ומתחייב שיש בידיך וכי יהיו בידך כל עוד אתה עושה שימוש באתר, כל הרישיונות, הזכויות, ההסכמות וההרשאות הדרושות כדי להשתמש בתוכן באופן המתואר בתנאי השימוש, וכן כי בעת שימושך באתר אינך מפר זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי כלשהו.
  • אתה מבין ומסכים כי בעת השימוש באתר, אתה עלול להיחשף לתוכן שעלול להיות לא מדויק ו/או שגוי ו/או פוגעני ואתה מוותר בזאת על דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד בית טובי העיר בעניין זה.
  • התוכן אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ (לרבות ייעוץ משפטי או רפואי) ו/או הצעה לרכישת מוצר או למתן שירות ואין להסתמך עליו לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, רפואיים, משפטיים או כספיים; לשם כך על המשתמש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלו. כל הסתמכות על התוכן הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש, ובית טובי העיר לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על התוכן ו/או למידת התאמת התוכן לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. אין לבית טובי העיר כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצדדים שלישיים והיא אינה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה.
  • ככל שמוצגים באתר מחירים של מוצרים, נכסים או שירותים, מדובר במחירים מינימליים לאותו סוג מוצר, נכס או שירות, והם אינם כוללים בהכרח כל תוספת, אביזר, או שירות משלים. בית טובי העיר שומר על זכותו לעדכן או לשנות כל מחיר נכס מוצר או שירות.
  • ככל שבאתר מוצגות תכניות, תמונות, הדמיות או מפרטים של פרויקטים, יחידות מגורים, מרכזי החלמה, נכסים, מוצרים, שירותים, אנשי מקצוע, אירועים או פעילויות, אלה מוצגים לשם המחשה בלבד, אינם זהים בהכרח לתוכניות המחייבות והמשתמש אינו רשאי להסתמך עליהם. רהיטים, אביזרים, תוספות או השלמות למוצרים, נכסים או שירותים, המוצגים בתמונה, הדמיה, מפרט או תכנית, מוצגים לשם המחשה והדגמה בלבד ואינם מהווים חלק מן המוצר, הנכס או השירות הרלוונטי.
 1. אתרים חיצוניים
  • האתר עשוי לאפשר גישה לאתרים חיצוניים. אתה מאשר בזאת כי אתה מודע לכך שבשימוש באתרים חיצוניים, ייתכן שתיתקל בתוכן שעלול להיחשב פוגעני, מגונה ו/או בלתי הולם באופן אחר.
  • אם תחליט לעזוב את האתר שלנו ולגשת לאתרים חיצוניים כאמור, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד, ועליך להיות מודע לכך שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו אינם חלים ביחס לגישה ו/או שימוש כאמור באתרים חיצוניים. עליך לבדוק את התנאים והמדיניות הרלוונטיים, כולל נהלי הפרטיות ואיסוף הנתונים, של כל אתר אליו אתה מנווט מהאתר שלנו.
  • על ידי שימוש באתרים החיצוניים, אתה מאשר ומסכים שאיננו אחראים לבחינה או להערכה של התוכן, החוקיות, האמינות, העמידה בזכויות יוצרים, הנאותות, האיכות ו/או כל היבט אחר של האתרים החיצוניים, וכי אנו לא נישא בכל אחריות או חבות כלשהי ביחס לתכנים כלשהם באתרים החיצוניים.
  • אתרים חיצוניים שניתן לגשת אליהם מהאתר אינם בהכרח זמינים בכל השפות או בכל הארצות. אנו לא נותנים כל מצג או התחייבות כי אתרים חיצוניים אלה מתאימים או זמינים לשימוש במיקום מסוים. ככל שבחרת לגשת לאתרים חיצוניים אלה, אתה עושה זאת ביוזמתך והנך אחראי לעמידה בכל החוקים החלים על גישה זו, לרבות, אך לא רק, החוקים המקומיים החלים על גישה זו.
 1. בעיות באתר
  • בית טובי העיר, אינה מתחייבת כי, האתר יהיה תואם לכל חומרה או תוכנה שבהם תשתמש, או שהאתר יהיה ללא הפרעות או שגיאות.
  • אתה מאשר ומסכים כי בית טובי העיר אינה ולא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל אדם אחר בגין כל תוכן, ובכלל זה אתה מאשר ומסכים כי בית טובי העיר אינה אחראית לבחינה או להערכת הדיוק, השלמות, התוקף, הקניין הרוחני, התאימות, החוקיות, הנאותות, האיכות, או האמינות של תוכן, או לכל עיכוב או הפרעה בהעברת התוכן אליך ו/או כל היבט אחר של התוכן.

 

 1. הגבלות על השימוש באתר ובשירותים
  • אינך רשאי לבצע אף פעולה מהפעולות הבאות:
 • להשתמש באתר או בשירותים באופן שאינו בהתאם לתנאי השימוש ובהתאם לכל דין;
 • לאפשר או לעודד הפרה כלשהי של תנאי השימוש;
 • להעתיק, לשכפל, להדפיס, להוריד או לשמור עותק, לפרסם, להציג, לבצע, להפיץ, לשדר, לבצע פעולות של הנדסה חוזרת, או כל פעולה אחרת שתכליתה לנסות להפיק את קוד המקור של האתר ו/או כל חלק ממנו, להתאים, לשנות, לתרגם או ליצור עבודות נגזרות, למכור, להשכיר, להחכיר, להשאיל, להלוות, להעביר או להפוך לזמין או לנצל בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא, את האתר ו/או כל חלק ממנו, לכל מטרה שהיא;
 • להסיר או לשנות הודעות בדבר זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל הודעה אחרת בדבר זכויות הקניין הרוחני של בית טובי העיר הכלולים באתר;
 • להשתמש באתר למטרות בלתי חוקיות או לקידום פעילויות בלתי חוקיות;
 • להשתמש באתר כדי להפריע או לשבש (או לנסות לעשות כן) את הגישה של כל אדם, מארח (host) או רשת, לרבות, ללא הגבלה, על ידי העלאה ו/או שליחת וירוסי תוכנה או כל קוד מחשב, קבצים או תוכניות אחרות שנועדו לקטוע, להרוס או להגביל את הפונקציונליות של כל תוכנת מחשב או חומרה;
 • לעשות כל דבר העלול להשבית, להעמיס ו/או לפגוע בפעילות התקינה של האתר ו/או של השירותים.
 • להשתמש באתר כדי לאסוף ו/או לאחסן נתונים אישיים על משתמשים אחרים ללא הסכמתם;
 • לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת;
 • הנך רשאי לקשר לתכנים מהאתר ובלבד: (א) הקישור יהא לדף הבית של האתר; (ב) האתר שממנו אתה מספק את הקישורים לאתר אינו עוסק בפעילויות בלתי חוקיות או פורנוגרפיות; ו-(ג) הנך מתחייב להפסיק לספק קישורים לאתר באופן מיידי עם בקשתנו.
  • כל שימוש, או ניסיון לשימוש, באתר ו/או בשירותים בניגוד לתנאי השימוש מהווים הפרה של זכויותינו. ככל שתפר את תנאי השימוש, אתה תהיה חשוף לתביעות ולחבות בגין נזקים. ובית טובי העיר לא תישא בכל אחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין הפרה כאמור.
 1. פרטיות
  • השימוש שלנו במידע אישי שתמסור לנו באמצעות האתר או תכנים אחרים שנאספים על ידינו בקשר עם השימוש באתר, כפוף למדיניות הפרטיות של בית טובי בעיר, אותה ניתן למצוא בכתובת http://bit.ly/2vtZROA
  • אנו נעשה מאמצים סבירים כדי להגן על פרטים אישיים הנמסרים על ידך בקשר עם השירותים, אך אתה מאשר ומסכים בזאת כי אתה מודע לכך כי קיים סיכון מסוים במסירת הפרטים.

 

 1. אחריות
  • במידה המרבית המותרת על פי דין, האתר והשירותים מסופקים על ידינו “כמו שהם”

(“as-is”) ו-“כפי שהם זמינים” (“as available”), ללא אחריות ו/או חבות מכל סוג שהיא. בית טובי העיר לא תישא בכל אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא, בקשר עם האתר ו/או השירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בית טובי העיר לא תישא בכל אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא בקשר עם כל התחייבות ו/או מצג בקשר לאתר ו/או השירותים, טיבם ו/או איכותם, בין אם ניתנו במפורש, במשתמע ו/או קיימים מכוח הדין, לרבות, אך ללא הגבלה, התחייבות כלשהי לדיוק ו/או שלמות מידע ו/או נתוני המצויים באתר, זמינות, שימושיות, אבטחה, מהימנות ו/או אי-הפרה של זכויות צד שלישי ו/או אחריות לסחירות או התאמה למטרה מסוימת.

 • בנוסף על האמור לעיל, בית טובי העיר אינה מתחייבת שפעילות האתר ו/או השירותים תהא רציפה ו/או ללא תקלות, שפגמים באתר ו/או בשירותים יתוקנו, שהאתר ו/או השירותים יהיו חופשיים מפני התקפה, וירוסים, הפרעות, פריצה ו/או כל אירוע אחר שייפגע בבטיחותם, ולא תהיה אחראית לכל הפרעה, שיבוש או עיכוב העשויים להיגרם כתוצאה מגורמים אלו או מגורמים אחרים.
 • אתה מאשר ומסכים בזאת כי הסיכון מהשימוש באתר ובשירותים והשלכותיו, יחול עליך בלבד וכן כי שימוש כאמור הינו באחריותך הבלעדית.
 • הנך אחראי וחב באופן בלעדי, ולבית טובי העיר אין כל אחריות ו/או חבות כלפיך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, בגין כל הפרה של התחייבויותיך לפי תנאי השימוש ועל ההשלכות של הפרה כזו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל אובדן ו/או נזק שיגרמו לבית טובי העיר).
 • עצה או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, אשר קיבלת מאיתנו באמצעות האתר או אחרת, לא תיצור אחריות ו/או חבות כלשהם אשר לא צוינו במפורש בתנאי השימוש.
 • במידה המרבית המותרת על פי הדין, בשום מקרה לא יהיו בית טובי העיר, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, ספקיה או החברות הקשורות אליה, אחראים ו/או חבים כלפיך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו (א) לנזקים ישירים, עקיפים, ו/או תוצאתיים מכל סוג שהוא, (ב) לאובדן רווחים, אובדן הכנסות, אובדן ו/או נזק לנתונים, אובדן שימוש, פגיעה במוניטין, הקשורים ו/או הנובעים, במישרין או בעקיפין (I) מהגישה ו/או מהשימוש שלך, אי-יכולת להשתמש או הסתמכות על האתר או השירותים; (II) תקלות, שגיאות, השמטות ו/או אי-דיוקים אחרים בכל תוכן הכלול באתר; (III) כל עניין אחר הקשור ו/או הנובע מהאתר ו/או מהשירותים ו/או מהגישה ו/או השימוש בהם, גם אם בית טובי העיר צפתה ו/או אם היה עליה לצפות את הנזק, ו/או (ג) לתביעות צד שלישי (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, משתמשים אחרים של האתר ו/או השירותים) נגדך.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה לא יהיו בית טובי העיר, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, ספקיה או החברות הקשורות אליה, אחראים ו/או חבים כלפיך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל נזק בקשר עם האתר, התוכן והשירותים בסכום העולה על חמישים שקלים חדשים (50 ש”ח).
 • המשתמש אחראי בלעדית על כל נזק שייגרם לו, ישיר, עקיף ו/או תוצאתי, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או השירותים, והוא פוטר בזאת את בית טובי העיר ו/או מי מטעמה, באופן בלתי חוזר, מכל דרישה, טענה ו/או תביעה עקב כך.
 • כל תובענה בקשר עם האתר ו/או השירות, תוגש בתוך שנה (1) אחת, מהמועד בו קמה עילת התביעה.

 

 1. שיפוי

אתה תשפה את בית טובי העיר ואת כל נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, ספקיה והחברות הקשורות אליה בגין כל הנזקים, ההפסדים וההוצאות מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות סבירות של שכר טרחה עו”ד), בקשר עם כל דרישה, טענה ו/או תביעה של כל משתמש ו/או צד שלישי אחר כלשהו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, משתמשים אחרים של האתר ו/או השירותים), כנגד בית טובי העיר, הנובעים, במישרין או בעקיפין, מהשימוש שלך באתר ו/או מכל הפרה של תנאי השימוש על ידך.

 1. בעלות
  • הנך מאשר בזאת כי האתר בשלמותו מהווה יצירה מקורית של בית טובי העיר, וכי הבעלות וכל הזכויות הצמודות לאתר, לרבות, אך לא רק, המבנה, ההרכב, הארגון, התיאום והסדר של התוכן (בין אם תוכן זה מוגן בזכויות יוצרים ו/או על ידי זכויות קניין רוחני אחרות) הכלול באתר, ההוראות, הפרטים, התכנים והטכנולוגיה הכלולים בו ו/או אשר עליהם הוא מבוסס, וכל זכויות הפטנטים ו/או זכויות היוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות הצמודות לאתר – יהיו רכושה הבלעדי של בית טובי העיר ויישארו כאלה.
  • האתר והשירותים כוללים סודות מסחריים שהינם בבעלותה של בית טובי העיר, והם מוגנים על ידי הוראות החוק הרלוונטיות.
  • כל זכויות היוצרים באתר ו/או בקשר עמו הינם בבעלותה הבלעדית של בית טובי העיר, אשר שומרת את כל זכויותיה בעניין זה.
  • אינך מקבל כל זכות ו/או רישיון בקשר עם האתר, השירותים, למעט הזכות לעשות שימוש באתר ובשירותים כפי שנקבע במפורש בתנאי השימוש.
  • סימני מסחר או סימני שירות של צדדים שלישיים המופיעים (אם מופיעים) על גבי התוכן (כולו או מקצתו) הינם סימני מסחר או שירות של בעליהם בהתאמה. אין להוריד (download), להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, להציג, למכור, להעביר, להעניק רישיון או לנצל בכל דרך אחרת ו/או לכל מטרה אחרת את התוכן כאמור, למעט כפי שמתירים תנאי השימוש במפורש.
  • השימוש באתר ו/או בכל חלק מהשירותים, למעט שימוש המותר במפורש על פי תנאי השימוש, הינו אסור בהחלט, מפר את הזכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) בית טובי העיר ו/או אחרים, ועשוי לחשוף אותך לחבות אזרחית ו/או פלילית.
  • אתה מסכים כי סימני המסחר, השמות המסחריים, סימני השירות, הגרפיקה, הלוגואים ומאפייני מותג אחרים של בית טובי העיר בהם נעשה שימוש בקשר עם האתר והשירותים, הינם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של בית טובי העיר. שום דבר בתנאי השימוש לא מעניק לך את הזכות להשתמש או להציג את הסימנים האמורים (כולם או מקצתם) בכל צורה או דרך שהיא.
  • בית טובי העיר שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש בתנאי השימוש.
 1. סיום ההתקשרות
  • תנאי שימוש אלה יהיו בתוקף עד שיבוטלו על ידך או על ידי בית טובי העיר.
  • מבלי לגרוע מזכותה של בית טובי העיר לבטל את תנאי השימוש אלה כאמור בסעיף 11.1 לעיל, בית טובי העיר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, רשאית לסיים את ההתקשרות איתך בתנאי השימוש הללו אם לא תעמוד באחת ו/או כל הוראות תנאי שימוש אלה, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של בית טובי העיר לשיפוי בגין נזקיה וכל זכות או סעד אחרים.
  • עם ביטול תנאי השימוש, מכל סיבה שהיא, לא תהיה רשאי לעשות כל שימוש באתר ובשירותים.
  • במקרה של ביטול תנאי השימוש מכל סיבה שהיא, ימשיכו לחול עליך הוראות אשר מטבען ממשיכות לחול לאחר ביטול, לרבות, אך לא רק, הוראות סעיפים 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ו-15.
 1. חוק וסמכות שיפוט

על תנאי השימוש, פירושם וביצועם, יחול הדין של מדינת ישראל בלבד.

בתי המשפט המוסמכים לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת הנובעים ו/או הקשורים לתנאי השימוש הינם בתי המשפט בתל אביב-יפו, לבתי משפט אלו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הקשור ו/או הנובע מתנאי השימוש, והצדדים שוללים בזאת מפורשות את סמכותו של כל בית משפט אחר. על אף האמור לעיל, בית טובי העיר תהיה רשאית ליזום הליכים בכל בית משפט מוסמך לקבלת צו מגן, סעד מניעתי דחוף או תרופה ראויה אחרת, אם יש בכך צורך על מנת לאכוף באופן אפקטיבי את זכויות בית טובי העיר לפי תנאי שימוש אלה.

 1. שימוש חוקי
  • אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים, אלא על פי דיני מדינת ישראל ודיני המדינה בה אתה נמצא בעת השימוש באתר.
  • אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור תלונות ודיווחים על הפרות של תנאי השימוש ולנקוט בכל פעולה שאנו מוצאים לנכון, לרבות (אך לא רק), לדווח על כל פעילות החשודה כבלתי חוקית לגורמי אכיפת החוק, רגולטורים או צדדים שלישיים אחרים, וכן לחשוף כל פרט הדרוש או רלוונטי לאנשים או רשויות אלה הקשור אליך.
 1. כתובת והודעות

כל שאלה, או פנייה אחרת לבית טובי העיר בנוגע לשירותים יש להפנות אלינו לכתובת הבאה: בית טובי העיר, רח’ מלכי ישראל 36, ירושלים.

 1. שונות
  • כותרות ופרשנות. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן לצורך הנוחיות בלבד ואין להסתמך עליהן בביאור או בפירוש תנאי השימוש. בתנאי השימוש, אלא אם ההקשר קובע אחרת או נאמר במפורש אחרת: המילים “כולל” ו”לרבות” לא יפורשו בהגבלה.
  • כלל ההסכמות. תנאי השימוש, יחד עם מדיניות הפרטיות של בית טובי העיר, כוללים את ההסכם המלא בין הצדדים וגוברים על כל הבנה, הסכמה או מצג קודמים שניתנו על ידי הצדדים או בין הצדדים, הקשורים לנושאו של תנאי השימוש.
  • שינויים בתנאי השימוש. בית טובי העיר שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת ומעת לעת, ללא חבות מצד בית טובי העיר או מתן הודעה לך, לשנות את כל אחת מהוראות תנאי השימוש. נפרסם הודעה באתר על שינויים מהותיים בתנאי השימוש ושינויים כאמור ייכנסו בתוקף שבעה (7) ימים לאחר פרסום הודעה כאמור. כל שינוי אחר ייכנס לתוקף באופן מיידי עם פרסומו באתר. השימוש המתמשך שלך בשירותים יחשב כהסכמה שלך לכל שינוי או תיקון כאמור.
  • הפרדה. היה וייקבע על-ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי השימוש הינה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תפורש, תוגבל, תתוקן או תימחק, וזאת במידה הנחוצה כדי לבטל כל חוסר תקפות או חוסר אכיפות, ויתר הוראות תנאי השימוש יישארו במלוא תוקפן.
  • ויתור. ויתור על זכות כלשהי לפי תנאי השימוש מצד בית טובי העיר לא יהיה תקף אלא אם ניתן בכתב וחתום על ידי נציג מורשה של בית טובי העיר. ויתור מצד בית טובי העיר על זכות קודמת או קיימת העולה כתוצאה מהפרה או כשל בביצוע, לא ייחשב כויתור על כל זכות עתידית כלשהי העולה מתנאי השימוש.
  • אין שותפות. אף דבר הכלול בתנאי השימוש לא יפורש כיוצר שותפות, מיזם משותף, יחסי שליחות או יחסים דומים בין בית טובי העיר לבינך, וכן לא תוענק לך הזכות, הסמכות או ההרשאה (מפורשת או משתמעת) לחייב או ליצור באופן אחר כל חובה או התחייבות של בית טובי העיר.
  • המחאה. אינך רשאי להמחות, להעביר בקבלנות משנה או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיך ו/או התחייבויותיך לפי תנאי השימוש ללא אישור מראש ובכתב מאת בית טובי העיר, וכל המחאה או העברה כביכול ללא הסכמתה של בית טובי העיר תהא בטלה ומבוטלת מעיקרה. בית טובי העיר רשאית להמחות ו/או להעביר בקבלנות משנה חלק או את כל תנאי השימוש אלה, לצד שלישי כלשהו בקשר עם מיזוג, רכישה, מכירה של נכסים, על פי דין, או בדרך אחרת. תנאי השימוש יחייבו ויפעלו לטובת הצדדים לתנאי השימוש והנמחים המותרים שלהם.
  • חוזה לטובת צד שלישי. תנאי השימוש אינם יוצרים כל התחייבות של צד כלשהו לתנאי השימוש כלפי צדדים שלישיים כלשהם, ​​ולא ייחשב כמעניקים או כיוצרים זכויות או עילות תביעה כלשהן לצד שלישי כלשהו.

*           *           *

עודכן לאחרונה: 12בפברואר 2020